فریزر

فریزر

فریزر

فریزر بستنی سازی با ظرفیت های 200 الی 1000 لیتر در ساعت.