فروت فیدر

دستگاه فروت فیدر دو مخزنه

دستگاه فروت فیدر دو مخزنه

مناسب جهت مخلوط کردن تکه های میوه،  پسته ، خامه پولکی و غیره به داخل بستنی