اخبار

حضور ماشین سازی آلفا کندری در نمایشگاه

2014 Agro Food

آلفا کندری، با حضور در نمایشگاه 2014 Agro Food از تاریخ 9 الی ۱2 خرداد 1393 آخرین دستاوردهای تولیدیخود را به معرض نمایش قرار داد. در این نمایشگاه محصولات شرکت علاوه بر شرکتهای داخلی مورد استقبال بازدیدکنندگان کشورهای ترکیه ، عراق و افغانستان قرار گرفت.

حضور ماشین سازی آلفا کندری در نمایشگاه

2015 Agro Food

آلفا کندری، با حضور در نمایشگاه 2015 Agro Food از تاریخ 5 الی 8 خرداد 1394 آخرین دستاوردهای تولیدی خود را به معرض نمایش قرار داد. در این نمایشگاه محصولات شرکت علاوه بر شرکتهای داخلی مورد استقبال بازدیدکنندگان کشورهای ترکیه ، عراق و افغانستان قرار گرفت.